Founding Members

Prof MC Misra (Delhi)

Prof SD Maurya (Uttar Pradesh)

Dr Virinder Kumar Bansal (Delhi)

Dr PSV Rao (Karnataka)

Dr GS Moriangthem (Manipur)

Dr Surinder Singh (Punjab)

Dr Dinesh Jindal (Rajasthan)

Dr Muneer Khan (Srinagar)

Dr Shavinder Mali (Madhya Pradesh)

Dr Saroj Chooramani Gopal (Uttar Pradesh)

Dr P K Sachan (Uttrakhand)

Dr S L Tolani (Rajasthan)

Dr Vishal Kalia (Madhya Pradesh)

Dr Namrata Manav (Gujarat)

Dr Bhola Singh Siddhu (Punjab)

Dr Maneesh Mehta (Gujarat)

Dr Rasik Shah (Maharashtra)

Dr Ravi Ramadwar (Maharashtra)

Dr S K Misra (Uttar Pradesh)

Dr Nature Bakshi (Haryana)