National Executive Committee

SELSI Executive Committee (2023)


President (2023)
Dr. Pawanindra Lal New Delhi
President Elect (President - 2024)
Dr. R. Padmakumar Kochi
Imm. Past President
Dr. Rajesh Bhojwani Jaipur
Vice President North Zone (2023)
Dr. Mumtaz Ahmad Ansari Varanasi
Vice President East Zone (2023)
Dr Pankaj Kumar Bhubaneswar
Vice President South Zone (2023)
Dr. K. Sendhil Kumar Coimbatore
Vice President West Zone (2023)
Dr. Manmohan M Kamat Nagpur
Vice President Central Zone (2023)
Dr. Yogesh Mishra Lucknow
Hony Secretary
Dr. Amit Srivastava Agra
Hony Treasurer
Dr. Asuri Krishna New Delhi
Hony Joint Secretary
Dr. Anubhav Vindal New Delhi
Dr. Piyush Patwa Coimbatore
Board Members (2023-2025)
Dr. Vivek Srivastava Varanasi
Dr. Prashant Bhowate Nagpur
Dr. Madhukara Pai Kochi
Dr. Sameer Kumar (Co-opted) Agra
Dr. Bhupendra Prasad (Co-opted) New Delhi
Past Presidents
Dr. S D Maurya (2008-10) Agra
Dr. M C Misra (2011) New Delhi
Dr. Muneer Khan (2012) Srinagar
Dr. Shailesh Puntambekar (2013) Pune
Dr. G R Verma (2014) Chandigarh
Dr. Surinder Singh (2015) Patiala
Dr. G S Moirangthem (2016) Imphal
Dr. Jugal B Agarwal (2017) Mumbai
Dr. Rajeev Sinha (2018) Jhansi
Dr. D P Singh (2019) Patiala
Dr. Virinder Kumar Bansal (2021) New Delhi